An toàn cao nhất khi sử dụng.
Agriseco triển khai giao thức bảo mật SSL cho giao dịch trực tuyến.
Hệ thống sẽ tự động xử lý nếu chứng chỉ SSL an toàn. Trong trường hợp ngược lại, sau khi khắc phục theo chỉ dẫn mà không được, vui lòng liên hệ 1900 5555 82 nhánh số 8 để được hỗ trợ.