Mã CK đã chạm mức giá mua cảnh báo đã chạm mức giá bán cảnh báo đã chạm mức giá cuối cảnh báo đã chạm mức KL khớp cảnh báo Pin thường Mật khẩu Pin chứng thư số Không thể truy cập thẻ vì đã đạt đến số lần nhập sai mã PIN tối đa Sai PIN chứng thư số Không tìm thấy PIN Không tìm thấy SERIAL